FADN CZ - úvodní stránka

  

  

  

  

  

   

VÝBĚR PODNIKŮ DO  SÍTĚ  FADN CZ

Jedním ze zásadních úkolů zavedení a provozování sítě FADN je sestavení tzv.  plánu výběru podniků FADN a vlastní výběr zemědělských podniků do sítě FADN. Cílem je dosáhnout při relativně malém počtu vybraných podniků dostatečné reprezentativnosti souboru podniků FADN. Sestavení plánu výběru podniků je detailně stanoveno legislativou a metodikami EK. Jedná se především o NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků a o ROZHODNUTÍ KOMISE 85/377/EHS o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství.        

Pro účely výběrových šetření ve statistice EU je zaveden speciální klasifikační systém zemědělských podniků, který umožňuje zařadit každý podnik podle jeho ekonomické velikosti a podle jeho specializace stanovit typ výrobního zaměření. Toto schéma umožňuje roztřídit všechny zemědělské podniky zachycené strukturálním šetřením (Agrocenzem) do kategorií velikosti a výrobního zaměření a zpracovat plán výběru podniků za jednotlivé typy podniků.

Pro stanovení optimálního resp. minimálního počtu respondentů výběrového šetření a počtu respondentů za jednotlivé skupiny (strata) výběrového souboru je možné uplatnit několik statistických metod teorie výběrových šetření. Ve spolupráci s experty ČR a zahraničními konzultanty byla po ověřování několika metodik vybrána metoda tzv. Regresního odhadu při známé hodnotě regresního koeficientu b.

K uplatnění této metodiky byly podniky existujícího souboru FADN roztříděny do agregovaných tříd ekonomické velikosti, podle typů výrobního zaměření. Dále byla na základě uvedené metody testována variabilita hodnot vybraných ukazatelů - celkové produkce, produkce RV, produkce ŽV, hrubé přidané hodnoty v jednotlivých skupinách (stratech) zemědělských podniků. Tyto testy byly provedeny pro různé agregace velikostních skupin podniků a typů výrobního zaměření.

Na základě výsledků těchto statistických testů byl sestaven základní rámec selekčního plánu. Zjednodušeně lze vyjádřit výsledek aplikace této metodiky klíčem, který stanovuje zastoupení podniků ekonomické velikosti třídy 3-6 na úrovni 2 % všech podniků, velikostní skupiny 7-9 třídy na úrovni 15 % všech podniků a velikostní třídy 10 na úrovni 30 % všech podniků ČR.

Tento plán byl dále upraven u těch kategorií podniků, které by vzhledem k malému počtu podniků ve výběrovém souboru neumožňovaly publikování jejich výsledků na minimální počet nezbytný k publikaci.

Prakticky každá členská země EU má v síti FADN větší počet podniků (minimálně o 20% více), aby bylo možné zajistit předání požadovaného počtu EK. Při vlastním výběru podniků do sítě jednotlivé státy EU zpravidla uplatňují další kritéria výběru. V ČR se kromě metodiky EU při výběru podniků do sítě FADN přihlíží k dalším faktorům především regionálnímu rozmístění podniků, které jsou reflektovány z hlediska administrativních regiónů, i z hlediska přírodních regiónů (výrobních oblastí , LFA) s cílem zajistit co největší reprezentativnost souboru FADN ČR.

V ČR zahrnuje soubor FADN v současnosti 1600 zemědělských podniků. Soubor FADN ČR je stále v procesu vývoje, každoročně dochází k doplňování podniků především specialisovaných výrobních zaměření a v některých nedostatečně zastoupených regiónech. Na druhé straně lze konstatovat, že již několik let je tento soubor dostatečně reprezentativní pro hodnocení výsledků zemědělských podniků a farem ČR. Každoročně jsou prováděny externími pracovišti (ČZU) statistické testy reprezentativnosti výsledků šetření v síti FADN s pozitivním výsledkem.

Z hlediska oficiálního Plánu výběru podniků FADN ČR je tento plán u rozhodujících kategorií zemědělských podniků již při současné skladbě podniků v souboru FADN ČR plněn. Pouze specializované výrobní typy 2. Zahradnictví, 3. Trvalé kultury (vinaři) a 5. Chov prasat a drůbeže je nutné doplnit. V této souvislosti je vhodné uvést, že neplnění plánu do určité míry je obecným jevem u všech členských států, vzhledem ke strukturálním změnám podniků příslušné země a není sankcionováno ze strany EU. Je však nutné podat EK odpovídající vysvětlení.

 

 

   

    

 

   

  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 13.10.2017 •••

   

 

**