FADN CZ - úvodní stránka

  

  

  

  

  

METODIKY FADN CZ 

 

 

 

Kompletní přehled ukazatelů Standardního výstupu FADN

Kód

Název

Popis

SYS02

Farmy reprezentované

počet podniků reprezentujících podniky sítě FADN

SYS03

Výběrový soubor FADN

počet podniků v souboru FADN

SYS04

Směnný kurz

kurz Kč/EURO

SE005

Ekonomická velikost

vyjádřeno v Evropských velikostních jednotkách dle typologie EU

SE010

Vstup pracovní síly celkem

vyjádřeno v ročních pracovních jednotkách

SE011

Vstup pracovní síly celkem

počet odpracovaných hodin celkem

SE015

Vstup neplacené pracovní síly

výjádřeno v ročních pracovních jednotkách

SE016

Vstup neplacené pracovní síly

počet odpracovaných hodin

SE020

Vstup placené pracovní síly

výjádřeno v ročních pracovních jednotkách

SE021

Vstup placené pracovní síly

počet odpracovaných hodin

SE025

Využívaná zemědělská půda celkem 

SE030

Připachtovaná využívaná zemědělská půda celkem

hektary

SE035

plocha obilovin

pšenice obecná a špalda, pšenice tvrdá, žito, ječmen, oves, letní obilné směsky, kukuřice na zrno, rýže, ostatní obiloviny

SE041

plocha ostatních polních plodin

bílkovinné plodiny, brambory, cukrovka, olejniny (včetně semen), chmel, tabák, ostatní technické plodiny 

SE046

plocha zeleniny a květin

čerstvá zelenina, melouny, jahody a dekorativní rostliny (pěstované venku nebo pod krytem)

SE050

plocha vinic

včetně mladých porostů

SE054

plocha trvalých kultur

sady s ovocem a bobulovinami, citrusové sady, olivové háje, pěstitelské školky a ostatní trvalé kultury (včetně mladých porostů a trvalých kultur po krytem)

SE055

plocha sadů

sady s ovocem a bobulovinami a citrusové sady

SE060

plocha olivových hájů

olivové háje

SE065

plocha ostatních trvalých kultur

trvalé kultury pod krytem, pěstitelské školky, ostatní trvalé kultury a mladé porosty

SE071

plocha krmných plodin

krmné kořenové plodiny a košťáloviny, ostatní krmné plodiny, dočasné travní porosty, louky a trvalé pastviny, extenzivní pastviny

SE072

neobdělělávaná půda (úhor)

SE073

půda ležící ladem, půda vyjmutá z produkce

SE075

Lesní pozemky

SE080

Dobytčí jednotky celkem

dle metodiky EU

SE085

dojnice

SE090

ostatní skot

SE095

ovce a kozy

kozy, ostatní kozy, bahnice a ostatní ovce

SE100

prasata

selata, prasnice, výkrm prasat, ostatní prasata

SE105

drůbež

jatečná kuřata, nosnice, a ostatní drůbež

SE110

Výnos pšenice

produkce pšenice obecné a špaldy v t/ha

SE115

Výnos kukuřice

produkce kukuřice na zrno v t/ha

SE120

Intenzita chovu

počet zvířat zkrmujících objemnou píci na 1 ha krmných plodin

SE125

Dojivost

produkce mléka a mléčných produktů na 1 dojnici

SE131

Celková produkce

rostlinná produkce, živočisná produkce a ostatní produkce

SE135

Produkce rostlinné výroby

SE140

produkce obilovin

pšenice obecná a špalda, pšenice tvrdá, žito, ječmen, oves, letní obilné směsky, kukuřice na zrno, rýže, ostatní obiloviny

SE145

produkce bílkovinných plodin

pěstované pro semeno, nezahrnuje zeleninu a soju

SE150

produkce brambor

včetně raných brambor a sadby

SE155

produkce cukrovky

s výjimkou sadbové

SE160

produkce olejnin

řepka, slunečnice, sója, len jiný než přadný, ostatní

SE165

produkce technických plodin

chmel, tabák, ostatní technické plodiny

SE170

produkce zeleniny a květin

čerstvá zelenina, melouny, jahody a dekorativní rostliny (pěstované venku nebo pod krytem), zahrnuje houby

SE175

produkce ovoce

ovoce a bobuloviny pěstované venku (včetně tropického ovoce)

SE180

produkce citrusových plodů

pomeranče, mandarinky, citróny a ostatní citrusové ovoce

SE185

produkce vína a hroznů

stolní hrozny, hrozny pro výrobu jakostního/stolního vína, různé vinařské produkty (hroznový mošt, atd.), víno, rozinky, vedlejší vinařské produkty (vinařský kal, matolina, atd.)

SE190

produkce oliv a olivového oleje

stolní olivy, olivy pro výrobu oleje, olivový olej a vedlejší produkty pěstování oliv

SE195

produkce krmných plodin

krmné kořenové plodiny a košťáloviny, ostatní krmné plodiny, dočasné travní porosty, louky a trvalé pastviny, extenzivní pastviny, úhor a set-aside

SE200

ostatní produkce rostlinné výroby

semena a sadba, ostatní plodiny pěstované na orné půdě, trvalé kultury pěstované pod krytem

SE206

Produkce živočišné výroby 

SE211

změna stavu zvířat

SE216

produkce kravského mléka a výrobků z kravského mléka

SE220

produkce hovězího a telecího masa

SE225

produkce vepřového masa

SE230

produkce ovcí a koz

SE235

produkce drůbežího masa

SE240

produkce vajec

SE245

produkce ovčího a kozího mléka

SE251

ostatní produkce živočišné výroby

SE256

Ostatní produkce

příjmy z příležitostného pronájmu ploch pícnin, služby pro cizí, úroky z likvidních aktiv, agroturistika, příjmy předchozího období, náhrady od pojišťoven, příjmy z pronájmu půdy, zisk z prodeje DHM, ostatní provozní výnosy, tržby z prodeje cenných papírů a podílů, mimořádné výnosy

SE260

vlastní spotřeba

hodnota zemědělských produktů spotřebovaných k osobní spotřebě

SE265

vnitropodniková spotřeba

hodnota produktů spotřebovaných v podniku pro výrobu dalších konečných produktů (především krmiva, osiva)

SE315

spotřeba vlastních krmiv pro zvířata zkrmující objemnou píci

pro koňovité, skot, ovce, kozy

SE325

spotřeba vlastních krmiv pro prasata a drůbež

pro prasata, drůbež a ostatní malá zvířata

SE270

Celkové náklady

specifické náklady, režijní náklady, odpisy, externí faktory

SE281

Přímé (specifické) náklady

specifické náklady RV, specifické náklady ŽV a specifické náklady lesní výroby

SE275

Výrobní spotřeba celkem

specifické náklady a režijní náklady

SE285

osivo a sadba

SE295

hnojiva

SE300

prostředky ochrany rostlin

SE305

ostatní specifické náklady rostlinné výroby

SE310

nakoupená krmiva pro zvířata zkrmující objemnou píci

jadrná a objemná krmiva pro koňovité, skot, ovce,  kozy

SE320

nakoupená krmiva pro prasata a drůbež

pro prasata, drůbež a ostatní malá zvířata

SE330

ostatní specifické náklady živočišné výroby

SE331

specifické náklady lesa

SE336

Režijní náklady celkem

práce vykonávané ve smluvním vztahu, běžná udržba strojů a zařízení, pohonné hmoty a mazadla, náklady na osobní automobily, běžná údržba pozemků a budov, elektrická energie, paliva, voda, pojištění, ostatní režijní náklady, pojištění budov

SE340

náklady budov a strojů

náklady na běžnou údržbu vybavení, budov a půdních meliorací, náklady na osobní automobily, pojištění budov

SE345

energie

motorová paliva a mazadla,elektrická energie, topná paliva

SE350

smluvní práce

náklady na smluvní práci a nájem strojů

SE356

ostatní náklady

voda, pojištění (kromě budov a pracovních úrazů), ostatní režijní náklady (poplatky za telefon, vedení účtu, atd.)

SE360

Odpisy

SE365

Externí faktory celkem

mzdové náklady, zaplacené nájemné, zaplacené úroky

SE370

mzdové nákldy

náklady na mzdy a sociální pojištění placených pracovních sil

SE375

pachtovné

zaplacené nájemné za pronajaté pozemky, budovy, kvóty a jiná práva

SE380

úroky

zaplacené úroky a finanční poplatky

SE605

Dotace provozní

SE610

Celkové dotace na plodiny

SE611

kompenzační platby/platby na plochu

částky zaplacené producentům obilnin, olejnin a proteinových plodin kvůli poklesu cen jako součásti reformy CAP

SE612

prémie pro vynětí půdy z produkce (set-aside)

SE613

ostatní dotace na plodiny

SE615

Celkové dotace na zvířata

všechny dotace na zvířata a živočišné produkty

SE616

dotace na produkci mléka

SE617

dotace na ostatní skot

všechny obdržené dotace na skot kromě dojnic

SE618

dotace na ovce a kozy

SE619

dotace na ostatní zvířata

SE620

ostatní dotace

především dotace na aktivity vztahující se k lesní produkci, agroturistice, environmentální programy, zalesňování; zahrnuje také dotace na přírodní katastrofy a mimořádné dotace 

SE621

environmentální dotace

SE622

dotace na LFA

SE625

dotace na výrobní spotřebu

dotace na náklady

SE600

Bilance provozních dotací a daní

dotace provozní + bilance DPH (kromě na investice) - daně

SE395

Bilance DPH kromě na investice

DPH z tržeb + DPH vrácená správcem daně - DPH z nákupů

SE390

Daně

daně a ostatní poplatky, daně z pozemků a budov

SE405

Bilance investičních dotací a daní

dotace na investice + kompenzace za ukončení produkce mléka - DPH z investic

SE406

Dotace na investice

SE407

Platby na ukončení produkce mléka

SE408

DPH z investic

DPH z nákupu dlouhodobých aktiv

SE410

Hrubá přidaná hodnota

celková produkce - výrobní spotřeba celkem + bilance provozních dotací a daní

SE415

Čistá přidaná hodnota

celková produkce - výrobní spotřeba celkem + bilance provozních dotací a daní - odpisy

SE420

Důchod ze zemědělské činnosti

celková produkce - výrobní spotřeba celkem + bilance provozních dotací a daní - odpisy - externí faktory celkem + bilance investičních dotací a daní

SE425

Čistá přidaná hodnota/AWU

SE430

Důchod ze zemědělské činnosti/FWU

SE436

Aktiva celkem

celková fixní aktiva + celková oběžná aktiva

SE441

Fixní aktiva celkem

zemědělská půda, hospodářské budovy a práva, lesní pozemky včetně dřeva nastojato, stroje a zařízení, základní stádo

SE446

zemědělská půda, trvalé kultury a kvóty

SE450

budovy

SE455

stroje

SE460

základní stádo

SE465

Oběžná aktiva celkem

zvířata (kromě základního stáda) + oběžný kapitál (zásoby, ostatní oběžný kapitál)

SE470

zvířata (kromě základního stáda)

SE475

výrobky

konečné hodnoty všech rostlinných a živočišných produktů kromě mladých výsadeb

SE480

ostatní oběžný kapitál

hodnota obdělávání půdy, držení zemědělských akcíí, pohledávky, zůstatek v hotovosti nutný pro provoz podniku

SE485

Závazky celkem

dlouhodobé a krátkodobé úvěry

SE490

dlouhodobé úvěry

SE495

krátkodobé úvěry

SE501

Vlastní jmění

aktiva celkem - závazky celkem

SE506

Změny ve vlastním jmění

(aktiva celkem - závazky celkem počáteční hodnota) - (aktiva celkem - závazky celkem konečná hodnota)

SE510

Průměrný kapitál

aktiva počáteční stav + aktiva konečný stav /2

SE516

Hrubé investice

nákupy - prodeje fixního majetku

SE521

Čisté investice

hrubé investice - odpisy

SE526

Cash Flow(1)

čisté příjmy - výdaje (kromě operací s kapitálem)

SE530

Cash Flow(2)

čisté příjmy - výdaje 

 

 

    

©  ING. JOSEF HANIBAL 

••• vs 13.10.2017 •••

      .