FADN CZ

 

 

 

METODIKY FADN CZ

 

 

 

 TYPOLOGIE  ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Pro účely Zemědělské účetní datové sítě FADN a Strukturálního šetření v zemědělství je zaveden speciální klasifikační systém zemědělských podniků, který vychází z Nařízení Komise (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství.  Tento systém umožňuje zařadit každý zemědělský podnik podle jeho ekonomické velikosti do 14 velikostních tříd a podle jeho specializace stanovit typ výrobního zaměření.

Nový systému klasifikace zemědělských podniků vchází v platnost od účetního roku 2010.  Dříve byl uplatňovaný klasifikační systém, který  vycházel z rozhodnutí Komise 85/377/EHS ze dne 7.června 1985 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství. 

 

Zařazení podniku dle nové typologie probíhá na základě koeficientů standardní produkce (Standard Output), které nahrazují dříve používané standardní příspěvky na úhradu (Standard Gross Margin). Dále byla zavedena nová koncepce ekonomické velikosti, která se nyní vyjadřuje v eurech. Podniky se klasifikují do 14 tříd ekonomické velikosti namísto dosavadních 10 tříd.

 

Klasifikační systém pro zařazení zemědělských podniků podle ekonomické velikosti a typů výrobního zaměření vychází z ekonomické kategorie standardní produkce (SP, SO). Standardní produkce vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu produkce jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby. Koeficienty standardní produkce jsou stanovovány pro produkty RV ve vyjádření na 1 ha, pro výrobky ŽV na jeden kus za jednotlivé kategorie zvířat. Hodnota standardní produkce odpovídá průměrné roční hodnotě produkce z 1 ha dané plodiny, nebo 1 kusu v rámci dané kategorie zvířat.

Koeficienty standardní produkce jsou v členských zemích EU stanovovány pro všechny významné zemědělské plodiny a kategorie zvířat podle reálných podmínek dané země a jsou pravidelně aktualizovány. Kalkulací koeficientů standardní produkce za Českou republiku je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Kontaktní pracoviště FADN. Koeficienty SO jsou využívány rovněž Českým statistickým úřadem.

 

 

KLASIFIKACE EKONOMICKÉ VELIKOSTI

Podle výměry jednotlivých plodin a počtu zvířat konkrétního podniku lze vypočítat celkovou hodnotu standardní produkce podniku, která umožňuje zařadit tento podnik do třídy ekonomické velikosti. Ekonomická velikost podniků je vyjadřována v eurech. Přehled jednotlivých tříd ekonomické velikosti včetně prahových hodnot standardní produkce je uveden v následující tabulce. 

  

 

 

KLASIFIKACE VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ     

Na základě relativního podílu standardní produkce za jednotlivá odvětví RV a ŽV na celkové hodnotě podnikové standardní produkce je stanovováno výrobní zaměření. Zemědělské podniky jsou zařazovány do příslušné skupiny výrobního zaměření podle přesně definovaných algoritmů, které vymezují podíl jednotlivých produkčních odvětví na celkové hodnotě standardní produkce podniku.

Klasifikační schéma umožňuje členit a charakterizovat typy výrobního zaměření ve třech rozlišovacích úrovních (obecný typ, hlavní typ a speciální typ výrobního zaměření). Nejdůležitější a nejčastěji používané jsou první dvě rozlišovací úrovně této typologie. Následující tabulka vyjadřuje s určitým zjednodušením princip zařazení a charakteristiku těchto výrobních zaměření:

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

© ING. JOSEF HANIBAL - FADN CZ

 vs - 13.10.2017