FADN CZ - úvodní stránka 

 

INSTITUCE  FADN

Základní  orgány sítě FADN jsou:

   

Kontaktní pracoviště FADN (Liaison Agency FADN)
je zodpovědné za provozování sítě FADN na národní úrovni v každé členské zemi EU a předává podnikové údaje orgánům EU. V ČR byl pověřen implementací a provozováním sítě FADN Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky a rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 6.10.2003 bylo ve VÚZE zřízeno Kontaktní pracoviště FADN pro ČR.
S účinností od 1.7.2008 se název instituce změnil na Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

 

DG Agriculture, Brusel –  odbor L.3 Mikroekonomické analýzy zemědělských podniků EU
koordinuje činnost národních Kontaktních pracovišť FADN, přebírá od nich podnikové údaje a zajišťuje zpracování  databáze FADN všech členských zemí EU na úrovni a pro potřeby EK.

 

Řídící výbor EK FADN
je dozorčím a řídícím orgánem  na úrovni orgánů EK, ve kterém má každá členská země jednoho zástupce. Výbor EK FADN se schází zpravidla čtyřikrát ročně. Delegovaným členem řídícího výboru EK FADN je Ing. Josef Hanibal, vedoucí Kontaktního pracoviště FADN ČR.

  

Národní komise FADN
vykonává funkci kontrolního  a řídícího orgánu na národní úrovni. Rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 6. 10. 2003 bylo stanoveno zřízení a složení této komise. K zahájení její činnosti dochází dnem 7.10.2004.

  

Základní funkce a kompetence uvedených orgánů jsou vymezeny Nařízením rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství. 

 

 

      

    

©  ING. JOSEF HANIBAL   2002 - 2013

••• vs 13.10.2017 •••

    ..