FADN CZ - úvodní strana 

 

   

  ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ  (FADN)  V EU - ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Zemědělská účetní datová síť představuje systém založený na vybraných zemědělských farmách, který umožňuje shromažďovat technická a ekonomická data tak, aby bylo možno získat informace o ekonomické situaci v zemědělství. Prostřednictvím harmonizované a společné metodiky umožňuje porovnávat stav v jednotlivých členských zemích. V Evropské unii byl systém FADN vytvořen v roce 1965, kdy byla nařízením Rady č. 79/56 vytvořena právní základna pro organizaci sítě. Tato síť se řídí řadou konkrétních směrnic EU.

Evropská komise se rozhodla vytvořit systém FADN, protože hledala nástroj schopný poskytovat informace nezbytné pro řízení Společné zemědělské politiky (Common Agricultural Policy - CAP). Potřebovala a potřebuje monitorovat zemědělskou situaci nejen s pomocí agregovaných dat (vykazovaných jako ekonomická součást v rámci Souhrnného zemědělského účtu), ale také jako konkrétní reálnou situaci zemědělců pracujících na svých farmách, jako konkrétní skutečnost v souvislosti se zemědělskou půdou v členských zemích. Proto jsou v rámci oficiálních nařízení formujících FADN stanoveny tyto dva cíle:

● roční určování příjmů ze zemědělských farem,
● obchodní analýzy zemědělských farem.

Na základě výše zmíněných nařízení je primárním účelem FADN poskytovat data,
● která by měla sloužit jako základ pro vypracování výroční zprávy o stavu zemědělství v EU,
● která umožní vyhodnocovat dopady CAP.

FADN umožňuje nejen zpětně vyhodnocovat důsledky zemědělské politiky, ale také simulovat důsledky možných nových opatření zemědělské politiky a vybírat ty nejlépe přizpůsobené (ex-ante vyhodnocení).

Tyto různé cíle ukazují, že FADN představuje výběrový a reprezentativní soubor farem vytvářený všemi členskými zeměmi, shromažďující mikroekonomické informace zemědělských podniků s odkazem na technická a ekonomická data.

Tyto cíle také ukazují, že pro systém FADN jsou uvažovány pouze farmy orientované na tržní produkci.

Informace se shromažďují prostřednictvím běžného dotazníku farmy a týkají se zhruba 1.000 položek na farmu s ohledem na:
● fyzická a strukturální data, jako například plocha, pracovní síly, obdělávaná půda, stavy zvířat, atd.,
● ekonomická data, jako například hodnota produkce v souvislosti s různými zemědělskými aktivitami, stavy zásob, prodeje a nákupy, aktiva, pasiva, produkční kvóty a podpory.

Data jsou shromažďována veřejnými institucemi (Holandsko, Irsko, Belgie, Řecko, Portugalsko, Spojené Království a Itálie), soukromými institucemi, jako jsou účetní firmy či zemědělské organizace (Dánsko, Německo, Španělsko), či kombinací veřejných a soukromých institucí (Francie). Data jsou shromažďována a zaznamenána podle společných definic a pravidel. Tato harmonizace je základem pro možnost porovnání dat získaných z různých zemí. Tyto stanovy jsou založeny na přesných nařízeních upravujících zásadní pravidla nezbytná pro provoz FADN:

● typologie farem v rámci EU, na základě které jsou zemědělské podniky tříděny podle společné tabulky typů výrobního zaměření
   a podle tříd ekonomické velikosti
● počet farem, jež mají být ročně vybrány v každém z regionů členských států,
● dotazník farmy (který popisuje položky, jež mají být sledovány), ● společné definice a pravidla pro záznamy dat.

Tato legislativa také zahrnuje konkrétní ustanovení pro zajištění:

● mlčenlivosti o účetních výsledcích vztahujících se k jednotlivým farmám (jsou zveřejňovány pouze hromadné výsledky),
● časový limit pro převod dat pro na pracoviště Evropské komise,
● příspěvek EU na náklady spojené se shromažďováním dat.

 

Za každý kompletní předaný dotazník farmy je příslušnému státu vyplacen příspěvek. Aplikovaná metodika výběru farem má za cíl poskytovat harmonizovaná reprezentativní a spolehlivá data za zemědělské podniky z hlediska regionu, ekonomické velikosti a typu výrobního zaměření. Každý rok uveřejňuje pracoviště Evropské komise standardní výstupy FADN. Jsou představovány souborem statistik, položek a ukazatelů stanovených z výsledků farem. Popisují značně podrobně ekonomickou situaci zemědělců v rámci oblastí podle ekonomické velikosti a typu výrobního zaměření v celé Evropské unii. V každém členském státě je za tok dat, zajišťování toho, aby byly splněny evropské požadavky, a za převod dat do Evropské komise odpovědné Kontaktní pracoviště. Představitelé Kontaktních pracovišť ve všech členských zemích vytvářejí Radu FADN EU, která je odpovědná za řízení a rozvoj sítě. Tímto způsobem se na těchto bodech podílí každá země.

Některé národní sítě FADN shromažďují mnohem více dat než FADN Evropské unie. Často je to výsledkem požadavků na zvláštní typ informací pro národní účely. Příkladem může být zájem o informace týkající se lesního hospodářství v Rakousku a Finsku, o informace o nezemědělských příjmech, které mají poskytnout náhled do chování farem, v Dánsku, či o informace týkající se životního prostředí v Holandsku. Rozvoj informačních a komunikačních technologií tento směr vývoje podpořil. Na evropské úrovni také existuje potřeba obnovy legislativy, která definuje shromažďovaná data. S tím, jak se mění CAP od cenové podpory k přímým příjmovým platbám s prvky modulace a vzájemné shody, a jak nabývá na důležitosti otázka rozvoje venkova, je třeba informace měnit. Odlišná zemědělská struktura v CEEC toto také ovlivní.

Mnoho řešitelů a uživatelů sítě FADN se setkává v rámci každoročních seminářů, nazvaných PACIOLI, při nichž si předávají zkušenosti a při nichž se diskutuje o propagaci inovací v této oblasti.

Náklady na FADN jsou hrazeny zejména členskými zeměmi. DG-AGRI platí poplatek za každou farmu, za kterou jsou předány bezchybné údaje. Tento příspěvek pokrývá zejména náklady na zpřístupnění dat ve formátu FADN EU a na poskytování informací, které jsou především zájmem DG-AGRI (například údaje o dotacích).

Problematika FADN a souhrnná evropská data a požadavky jsou k dispozici především prostřednictvím Internetových stránek Evropské komise:

   

 

 

 

Tyto stránky obsahují standardní tabulky s výsledky pro porovnávání typů výrobního zaměření, tříd ekonomické velikosti v členských zemích a regionech. Kromě těchto informací poskytovaných komisí uveřejňují Kontaktní pracoviště také národní data, často v tištěné podobě a někdy i na Internetu. Nevýhodou těchto publikací je, že často využívají národní metodiky v rámci typologie farem, účetních ukazatelů, vyhodnocovacích systémů, apod., a tudíž nelze data porovnávat s těmi, jež publikuje komise či jiné země. Toto platí ještě více pro porovnávání s výsledky FADN v nečlenských zemích, jako je Norsko, Švýcarsko či mimoevropské země.

Několik evropských výzkumných ústavů a univerzit, jako jsou LEI v Haagu, FAL v Německu či INRA ve Francii, často využívají data z FADN v rámci svých výzkumů pro národní klienty či pro Evropskou komisi. Takové zprávy mohou představovat bohaté zdroje pro příklady toho, jakým způsobem lze informace z FADN využít pro lepší porozumění ekonomických aspektů zemědělství.

 

 

 

 

© ING. JOSEF HANIBAL - FADN CZ

 vs - 13.10.2017