FADN CZ

 

 

   

FADN V ČESKÉ REPUBLICE

 

Zemědělská účetní datová síť FADN

je v Evropské unii zavedena od roku 1965, kdy byla nařízením Rady č. 79/56 vytvořena právní základna pro organizaci této sítě. Systém FADN je hlavním a prakticky jediným zdrojem informací Evropské komise o reálné ekonomické situaci zemědělských podniků.

    

Síť FADN je tvořena několika orgány.

Základním orgánem je  Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova DGAGRI, které koordinuje činnost národních Kontaktních pracovišť FADN, přebírá od nich podnikové údaje a zajišťuje zpracování  databáze FADN všech členských zemí EU  pro potřeby EK.

   

Další orgán na  úrovni EU představuje Řídící výbor EK FADN,

jenž zastává dozorčí a řídící funkci na úrovni EK. Výbor EK FADN se schází zpravidla čtyřikrát ročně, přičemž každou členskou zemi reprezentuje  jeden zástupce. Delegovaným členem řídícího výboru EK FADN je ing. Josef Hanibal, vedoucí Kontaktního pracoviště FADN ČR.

Kontrolní a řídící orgán ministra zemědělství ve vztahu k FADN představuje na národní úrovni Národní komise FADN. Vznik komise vyplývá z rozhodnutí ministra zemědělství ČR ze dne 6.10. 2003. K zahájení její činnosti dochází dnem 7.10.2004.

 

V České republice byla síť FADN budována již od roku 1994. V rámci  sítě testovacích podniků prováděl tehdejší Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky výběrová šetření hospodářských výsledků v zemědělství. V roce 2003 pak došlo z rozhodnutí ministra zemědělství k založení Kontaktního pracoviště FADN ČR. Základní úkoly kontaktního pracoviště FADN jsou organizace sítě v ČR, sběr dat, jejich kontroly a následné  odesílání  do Evropské komise. Neméně významným úkolem tohoto pracoviště je i rozšiřování a využívání výsledků šetření v ČR.

 

Vlastní sběr dat šetření FADN v ČR zajišťují vybrané účetní a poradenské firmy, které garantují zpracování a předání podnikových dat prostřednictvím dotazníku Kontaktnímu pracovišti.  Od roku 2004 jsou každoročně podniková data zasílána do databáze Generálního ředitelství EK pro zemědělství a rozvoj venkova.

 

 

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za účetní rok 2016 zahrnovalo celkem 1 415 respondentů. Šetření se zúčastnilo 848 zemědělských podniků fyzických osob a 567 zemědělských podniků právnických osob. Výměra obhospodařované zemědělské půdy souboru FADN 2016 činila celkem 837 052 ha, což představuje přibližně 23,5 % výměry zemědělského půdního fondu České republiky. Soubor FADN obsahuje v rámci skupiny právnických osob 195 zemědělských družstev s 41,9 % celkové výměry zemědělské půdy družstev a 363 obchodních společností s 25,9 % celkové výměry zemědělské půdy obchodních společností. Do skupiny podniků právnických osob bylo dále v rámci šetření FADN 2016 zařazeno 9 podniků fyzických osob, které vedou účetnictví. Fyzické osoby jsou zastoupeny 346 subjekty ve velikosti do 50 ha z. p., 210 subjekty o velikosti 51 - 100 ha, 220 subjekty o velikosti 101 - 300 ha a 72 subjekty nad 300 ha, přičemž výměra fyzických osob v souboru FADN představuje 9,3 % celkové výměry fyzických osob v zemědělství.

   

   

Údaje z databáze FADN jsou intenzivně využívány k mnoha účelům.

Kromě pravidelných výstupů (Zprávy o stavu zemědělství ČR, tematické úkoly) jsou prakticky nepřetržitě využívány Ministerstvem zemědělství pro řešení aktuálních problémů, analýz a prognóz  zemědělské politiky. FADN dále poskytuje významné vstupy pro ČSÚ do dalších zemědělských statistik. Velice rozsáhlé a stále rostoucí je využití databáze FADN ve výzkumných projektech nejen ÚZEI, ale i dalších institucí, vysokých škol i v  pracích studentů. Velmi významnou roli sehrává jako zdroj informací pro řízení zemědělských podniků a pro poradenské služby.

 

 

 

 

 

© ING. JOSEF HANIBAL - FADN CZ

 vs - 05.03.2018