FADN CZ - úvodní strana

 

 

 

 

 

       

DOKUMENTY ŘÍDÍCÍ KOMISE FADN EU

 

Stáhnout úplný výpis všech zápisů řídící komise FADN za roky  2006  až 2017

( soubor ve formátu PDF  velikost  cca  1 MB)

  


  

DOKUMENTY ŘÍDÍCÍ KOMISE FADN ROK 2017

    

 

Závěry 201. zasedání Komunitního výboru FADN  14. – 15. 11. 2017 v DG AGRI

Vybrané poznatky:

Název projednávaného bodu: Budoucnost FADN.

Zástupce EK informoval o změně nařízení v přenesené pravomoci 1217/2009, ke které dojde na základě žádosti Německa o sloučení dvou oblastí Schleswig-Holstein a Hamburg. Dále byla podána informace o změně prováděcího nařízení Komise 2015/220. V článku 3 budou upraveny počty podniků v souboru FADN, a to po revizi plánů výběru podniků Německa, Řecka, Maďarska, Rumunska a Finska. V článku 14 bude navýšen standardní poplatek za dřívější odeslání kompletně vyplněného dotazníku a za rychlost reagování při opravách dat. Další změny budou provedeny v přílohách nařízení, kde dojde k menším úpravám v textu z důvodu vyjasnění popisu a v tabulce D (majetek) bude nově umožněno u trvalých porostů vyplnit odpisy. O prováděcím nařízení bylo hlasováno.

 

Název projednávaného bodu: Metodické otázky: Definice ukazatelů Standardního výstupu.

Byla podána informace o využití dat, která jsou v rámci FADN sledována nově. Jedná se o údaje o oblastech s přírodními znevýhodněními (ANC), množství NPK v použitých minerálních hnojivech a ostatní výdělečné činnosti (OGA). V rámci CAP došlo ke změně LFA na ANC, došlo tedy ke zjednodušení seskupování LFA a ANC kódů. Je testováno několik nových ukazatelů Standardního výstupu, které se vztahují k OGA (série SE700). První publikované ukazatele SE700 Celková produkce OGA a SE750 Celkové specifické náklady pro OGA. Dále byly podány informace o důsledcích změn v registraci dat. Od roku 2014 se má dotace na investice v tabulce D (majetek) v daném roce uvádět pouze jako podíl podle počtu roků odepisování. Ukázalo se, že většina členských států tak činila už před rokem 2014, proto tedy lze do položky SE406 stále používat investiční dotace z tabulky majetku, a ne z tabulky dotací, jak bylo původně navrhováno. Od účetního roku 2018 se budou uvádět odpisy u trvalých porostů. Nově budou úroky výnosové uváděny zvlášť jako součást produkce a úroky nákladové jako součást nákladů.

Byla také podána informace o možnosti získání popisů ukazatelů standardního výstupu. Vybrané ukazatele je možno nalézt v databázi FADN http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm, veškeré ukazatele jsou uvedeny v systému CIRCABC.

Název projednávaného bodu: Prezentace Standardního výstupu FADN dat účetního roku 2015.

Zástupce Eurostatu prezentoval souhrnné informace o šetření FADN za účetní rok 2015. Za rok 2015 byly shromážděny údaje celkem z 82 909 dotazníků EU, to znamená že reprezentovaly cca 4,67 mil. farem celkem. Tím pádem se posunul nový průměrný threshold za státy EU z 4000 EUR na 8000 EUR. Pro zpracování dat za účetní rok 2015 byl použit FSS 2013 a SO 2010. Dále bylo prezentováno srovnání základních i agregovaných ukazatelů Standardního výstupu za účetní roky 2014 a 2015. Bylo konstatováno, že většina ukazatelů proti roku 2014 se zvýšila. Významně vzrostla (přes 10 %) produkce u VZ zahradnictví, vinohradnictví a trvalých kultur. Naproti tomu v sektoru mlékárenském a u chovu prasat a drůbeže produkce po oba roky klesala. Úroveň celkových vstupů se v roce 2015 proti roku 2014 zvýšila o 1,6 %. Hrubá přidaná hodnota se zvýšila o 1 %, přičemž čistá přidaná hodnota se zvýšila jen o 0,5 %. Největší nárůst čisté přidané hodnoty zaznamenalo VZ zahradnictví o 22,3 %, největší pokles ČPH byl u chovu prasat a drůbeže o 17,4 %. Velmi významný nárůst zemědělského důchodu byl zaznamenán u zemí ES, HR, LT, LV, PT, SE. Údaje o zaměstnanosti vykazovaly stabilitu v počtu pracovních sil za oba roky. Počet AWU se nepatrně zvýšil o 0,3 %. Neplacená pracovní síla se snížila o 0,8 %, zatímco placená pracovní síla se zvýšila o 3,8 %. Největší pokles o 4,8 % byl v Rumunsku. V Chorvatsku a Slovinsku se zvýšily mzdy za práci o více než 35 %, zatímco u 9 členských států byl zaznamenán pokles mezd.

 

Název projednávaného bodu: Stav přípravy dat 2016 k odeslání a příprava na šetření roku 2017.

Byl prezentován stav předávání dat za účetní rok 2016. Jeden členský stát odeslal data dva měsíce pře termínem. V loňském roce odeslalo data měsíc před termínem 11 členských zemí. Pro šetření účetního roku 2017 se předpokládají stejné postupy jako pro rok 2016. Členské státy byly vyzvány, aby informovaly o stavu dat za účetní rok 2016 a o přípravách na šetření dat účetního roku 2017. Dále byly dotázány, zda preferují obdržení dotazů a požadavků k verifikaci dat příslušného roku v prvním kvartálu nebo později. Zástupce ČR podal požadovanou informaci.

 

Název projednávaného bodu: Stav validace SO 2013 DG AGRI a přípravy pro SO 2016.

Eurostat a DG AGRI jsou společně zodpovědné za validaci koeficientů standardní produkce (SO). Kódy produktů mezi FSS/SO/FADN korespondují (Příloha IV nařízení 2015/220). Analytické nástroje FADN potřebují spolehlivé vstupy pro hodnocení ekonomiky specializovaných činností. Zástupce EK informoval o postupu verifikace SO 2013. DG Agri poslalo seznam potenciálních outlierů expertům v členských státech a žádalo potvrzení nebo opravu. Případné opravy jsou zohledňovány při finalizaci procesu validace, který stále probíhá u šesti členských států. Dosud bylo provedeno 286 oprav.  Zástupce Eurostatu poukázal na dobrou spolupráci mezi zástupci národních statistických institucí (NSI) a FADN. SO by se měl vztahovat k pětileté periodě co nejblíže IFS šetření, proto bylo dohodnuto šetřit SO 2017. Pro další SO šetření budou NSI opět požádány o zaslání informací o nesignifikantních (NS) a neexistujících (NE) charakteristikách pro FSS/IFS. Eurostat usiluje o zajištění konsistence mezi IFS daty a rostlinnými/živočišnými produkčními statistikami. Zástupce Eurostatu dále zdůraznil důležitost spolupráce mezi relevantními subjekty ve všech zemích při zajišťování validace SO. Podle odhadů bude termín pro poskytnutí dat do IFS 2020 31/03/22 nebo dokonce 30/06/22, termín pro SO 2017 bude 31/12/20 a NS/NE pro IFS 2020 bude 31/12/2019.

 

Název projednávaného bodu: Informace o požadavcích na data pro výzkum.

Zástupce EK informoval o požadavcích na poskytování dat FADN. Přístup k datům je ustaven nařízením 1217/2009 a Komise není povinna jej poskytnout. Komise neposkytuje individuální data. Veřejná databáze obsahuje pouze agregovaná data za nejméně 15 subjektů. Data jsou poskytována pouze v anonymní podobě, nikdy není poskytnut přístup do celé databáze, seznam požadovaných ukazatelů musí korespondovat s předmětem a rozsahem výzkumu. Úrovně NUTS-3 je poskytována pouze výjimečně a za velmi přísných podmínek. Přístup je povolován pouze na omezenou dobu.

O data žádají výzkumníci direktorátů a institucí EK, hodnotitelé CAP, výzkumníci institucí přidružených k vládním orgánům, mezinárodní organizace (OECD), výzkumníci z univerzit, studenti poradci etc.
Dále byla podána informace o postupu při žádosti o individuální data. Po obdržení žádosti o data oddělením C-3 je nejdříve doporučeno konzultovat FADN webovou veřejnou databázi (s agregovanými daty). Pokud nejsou údaje dostačující uvede žadatel důvody a očekávané benefity pro CAP z využití individuálních dat.  Poté je žádost vyhodnocena analytiky a zasedá Komice pro FADN data (FDC). FDC následně doporučí, zda přístup k datům poskytnout nebo ne. Pokud je rozhodnutí pozitivní, je podepsána dohoda o datech s klauzulí o ochraně dat. Požadovaná data jsou extrahována a poslána jako zaheslovaná. Heslo je žadateli posláno zvlášť a jiným způsobem než samotná data. Po dokončení projektu je žadatel povinen data znehodnotit. Oddělení C-3 následně požaduje přístup k výstupu z projektu. Příklady takovýchto výstupů jsou např.: LEI Wageningen: Implications of a UK exit from the EU for British agriculture (2016), CAP: Evaluation of Article 68 measures (2015) nebo PhD thesis: Regional Heterogeneity, Geography and Agglomeration Effects in Efficiency Analysis: The Case of Dairy Farming in Europe (2014).
Přístup k datům FADN je významným nástrojem při analýze CAP, přispívá k realizaci projektů s využitím moderních a sofistikovaných metod. Je nutné, aby výhody navrhovaného projektu byly výrazně vyšší než riziko zveřejňování dat FADN. Pokud dojde k jakékoli pochybnosti se zabezpečením dat, zablokuje se nebo zastaví přístup k datům FADN.

 

Název projednávaného bodu: Prezentace probíhajících analýz využívajících data FADN.

Čtyři zástupci Eurostatu prezentovali informace o analýzách, které využívají data FADN. Data z nového dotazníku za účetní roky 2014 a 2015 jsou používána pro analýzy jako jsou např. Farm economy focus, CAP context indicators, Young farmers analysis a Milk costs of production. V první části prezentace byly vysvětleny analýzy v rámci Farm economy focus, který se zpracovává pro jednotlivé země a EU celkem (by country: 1x EU, 28x každý členský stát) nebo ještě v rámci jednotlivých výrobních zaměření pro každou zemi a pro EU celkem (by sector: 11x EU, 82x každý členský stát). Farm economy focus by country obsahuje základní zemědělské statistiky, FADN příjem a další ekonomické a finanční indikátory v porovnání posledních 3 let. Je publikován jako dvoustránkový vzorek agregovaných dat z databáze s tabulkami, grafy a mapami. Farm economy focus by sector má za cíl usnadnit přístup k výsledkům FADN za hlavní sektory. Obsahuje hlavní ukazatele příjmu, dotace, závazky, čisté jmění a strukturální informace po dobu 5 let. Je publikován jako 4 stránkový vzorek agregovaných dat z databáze s tabulkami, grafy a mapami.

Ve druhé části prezentace se zástupkyně Eurostatu věnovala analýzám v rámci SZP (CAP context indicators), které reflektují relevantní aspekty obecných kontextových trendů v ekonomice, prostředí a společnosti, které pravděpodobně mají vliv na implementaci, úspěchy a provádění CAP. Hlavním indikátorem je podíl obhospodařované půdy spravované zemědělskými podniky s nízkou, střední a vysokou intenzitou vstupů podle objemu použitých vstupů na hektar. Objem se odhaduje dělením vstupních výdajů jako jsou hnojiva, POR, nakupovaná krmiva na hektar indexem vstupních cen pro daný rok (Eurostat) a dotčenou zemí. Podkladovým indikátorem jsou průměrné vstupní výdaje na hektar v konstantních cenách vstupů.

Třetí část prezentace byla věnována analýzám k problémům generační obměny u zemědělských podniků nazývaná Young farmers analysis. Tyto analýzy hodnotí ekonomiku farem z pohledu generační obměny. Pojednávají o strukturální a ekonomické charakteristice farem řízených farmáři různých věkových skupin. Z analýz byly zjištěny obecné trendy v zemědělství EU. Dochází ke snižování počtu zemědělských podniků, ke snižování pracujících osob v zemědělství, ale naopak ke zvyšování standardní produkce zemědělských podniků a stabilizaci obhospodařované půdy. U podniků s mladými zemědělci je například dosaženo nejvyšší profesní kvalifikace, podniky mají průměrnou velikost. Na základě dat z FADN se zkoumá u podniků zemědělský důchod, hodnota půdy, vlastní obhospodařovaná půda, podíl pronajaté půdy, podíl pozemků na celkových nákladech, čisté investice, vlastní kapitál podniku, úroveň a struktura závazků, poměr závazků a majetku, návratnost investic do majetku. Dále byly prezentovány některé poznatky z prováděných analýz, které ukázaly, že větší tržně orientovaní farmáři si pronajímají stále více půdy, než mají vlastní nebo že mají mladí a starší zemědělci v průměru nejnižší kapitál nebo že mladí zemědělci investují více než zemědělci v jiných věkových kategoriích.
V poslední čtvrté části prezentace bylo vysvětleno pozadí tvorby příspěvků do statistických zpráv (Statistical annex), které přispívají do diskuze o SZP. Prostřednictvím těchto analýz dochází k modelování společné zemědělské politiky a jejího rozvoje. Byl představen nový interní analytický nástroj AIDSK, který využívá databázi FADN, vychází ze strukturálních a ekonomických údajů zemědělských podniků, odhaduje rozdělení přímých plateb mezi podniky a slouží k výpočtu základních scénářů.

 

 

Závěry 200. zasedání Komunitního výboru FADN  11. 5. 2017 v DG AGRI

 

Vybrané poznatky:

Název projednávaného bodu: Budoucnost FADN.

Zástupkyně EK představila nové směry budoucího vývoje FADN. Interní diskuze k tomuto tématu byla zahájena již v říjnu 2016 a následně pokračovala na jednání s členskými státy v listopadu 2016. Jednotlivé oblasti vývoje byly projednávány v rámci tematických skupin složených z pracovníků EK v průběhu března a dubna 2017. Interní přehled navrhovaných akcí byl prezentován v rámci tohoto bodu jednání.

Cílem EK je urychlit proces od sběru dat k publikaci výsledků. Především je třeba urychlit proces validace dat, zmodernizovat IT systémy, RICA1 a RICA2 a také motivovat členské státy k dřívějšímu předání dat. Dalším záměrem je zvýšit atraktivnost šetření pro zemědělce nabídkou kvalitního feedbacku zahrnujícího poradenské služby, benchmarking atp. Je také možné uvažovat o zavedení preferenčních bodů za účast v šetření FADN při přiznávání některých opatření programu rozvoje venkova. EK klade důraz rovněž na zvýšení reprezentativnosti souboru FADN i s ohledem na specifické požadavky např. na ekologické zemědělství. Šetření FADN musí také reflektovat nové požadavky CAP na další ukazatele. V neposlední řadě je také cílem udržet náklady na šetření a snížit zátěž pro zemědělce především využitím administrativních zdrojů dat a využitím přímých elektronických vstupů z účetnictví. Neméně důležitá oblast je i rozšíření využití výstupů FADN zkvalitněním veřejné databáze, webových stránek a lepšího využití výstupů a analýz.

Název projednávaného bodu: Legislativa FADN.

EK prezentovala výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo začátkem roku 2017. Šetření se týkalo úpravy počtu podniků v souboru, termínu předání dat, úpravy standardního poplatku za jeden podnik a bonusů za dřívější předání dotazníků a dodržení definované úrovně kvality dat. Dále byl představen návrh úpravy prováděcího nařízení 2015/220. Podle tohoto návrhu bude termín předání dat posunut o jeden měsíc dříve a to k 30. 11. následujícího roku po ukončení šetřeného účetního roku. Pokud členský stát odešle data minimálně 80 % podniků ne později než dva měsíce před stanoveným termínem, bude standardní poplatek navýšen o 10 €, pokud o jeden měsíc dříve pak bude navýšen o 5 €. Pokud bude tato úprava schválena na zasedání CC v listopadu 2017, pak uvedené nařízení vstoupí v platnost od účetního roku 2018.

Název projednávaného bodu: Standardní výstup.

Zástupce EK prezentoval agregované ukazatele finálního standardního výstupu za účetní rok 2014 v porovnání s účetním rokem 2013 a předběžnými výsledky účetního roku 2014. Tato data byla minulý týden publikována ve veřejné databázi FADN. Dále byla podána informace o stavu procesu kontrol dat účetního roku 2015. Kontroly dat některých členských států za účetní rok 2015 již probíhají, cílem EK je dokončit opravy dat všech členských států do konce letošního roku. Předběžná data účetního roku 2015 budou zveřejněna ve veřejné databázi během příštího týdne. Rovněž již začaly přípravy na předávání dat účetního roku 2016, je ověřována nová verze testů koherence, jsou připravovány referenční hodnoty atp.

Do systému RICA1 budou implementovány nové limity pro množství NPK v q na ha UAA.

Název projednávaného bodu: Ostatní agenda.

Byla prezentována informace o sběru nových položek v dotazníku FADN za účetní rok 2014. Prezentace byla zaměřena na množství NPK, systém DPH a ostatní výdělečné činnosti (OGA). Pokud jde o NPK, některé státy včetně ČR zaznamenávaly hodnoty v kg, nikoliv v q, jak bylo požadováno.

Čtyři z členských států neregistrovaly žádný systém DPH, naopak dva členské státy registrovaly u všech farem systémy dva. ČR tuto položku registrovala správně.

Při registraci OGA se vyskytlo mnoho nesrovnalostí. Nebyly dodrženy vazby mezi produkcí OGA a vstupy, včetně pracovních. ČR však měla tyto údaje konzistentní.

Zástupkyně EK informovala o stávajících IT nástrojích umožňujících práci s daty šetření FADN a jejich publikování. Stručně shrnula i vývoj systémů RICA1, RICA2 a stránek pro veřejnost do současnosti. Zmínila také plánovanou změnu technologie předpokládanou od roku 2020.

 

 

 

  

 

©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

••• vs 06.12.2017 •••