FADN CZ - úvodní strana

 

 

 

 

 

       

DOKUMENTY ŘÍDÍCÍ KOMISE FADN EU

 

Stáhnout úplný výpis všech zápisů řídící komise FADN za roky  2006  až 2018

( soubor ve formátu PDF  velikost  cca  1 MB)

  


  

DOKUMENTY ŘÍDÍCÍ KOMISE FADN ROK 2018

    

Závěry 202. zasedání Komunitního výboru FADN 23. – 24. 5. 2018 v DG AGRI

Vybrané poznatky:

Název projednávaného bodu: Prezentace Nizozemska: Úložiště individuálních dat pro zpracování zpráv a agregovaných výstupů.

Zástupce Nizozemska představil ICT pro sběr a management dat. V současné době je ve výběrovém souboru 1500 farem. Při sběru dat je využíváno mnoho zdrojů dat včetně privátních (např. účetní firmy, veterináři nebo banky), tím je snížena administrativní zátěž farmáře. Došetřovány jsou pouze údaje, které se nedají získat z jiných zdrojů např. odpracované hodiny. Farmář musí dát souhlas s využitím svých dat. Všechna data jsou uložena v datovém skladu, kde jsou čištěna, validována, klasifikována, agregována a následně publikována, pro autorizované uživatele (farmáře zahrnuté v šetření) jsou k dispozici také individuální výstupy. Celý systém byl vytvořen v roce 2000 a následně byl průběžně aktualizován. V současné době je pro vizualizaci výsledků testována desktopová verze Power BI.

 

Název projednávaného bodu: Prezentace Německa: Využití dat FADN ke zhodnocení potenciálních efektů IST (nástroj pro stabilizaci příjmu) pro německé farmáře.

Na základě nařízení 1305/2013, které definuje podmínky pro kompenzaci ztrát způsobených cenami nebo výnosy, je vyvíjen nástroj risk managementu. Implementaci tohoto nařízení provázelo několik problémů: nedostatek údajů u podniků, které nemají povinnost vést účetnictví, zvýšená administrativní zátěž farmářů a časová prodleva mezi ztrátou a následnou kompenzací. V prezentaci byla vysvětlena funkce a varianty IST. První varianta je založena na individuální ztrátě, druhá na regionálních indexech a třetí na SGM. Příjem je porovnáván s průměrem předchozích tří let a je kompenzováno 70 % ztráty. Z navrhovaných variant se ukázala jako nejefektivnější varianta regionálních indexů. V porovnání s přímými platbami je ICT více zaměřen na farmy s vyšším rizikem.

 

Název projednávaného bodu: Zkušenosti auditora s FADN.

Zástupce EK seznámil zástupce členských států s pohledem auditora na šetření FADN a BCS (Business and Consumer Surveys). FADN probíhá každoročně ve všech členských státech, reprezentuje 80 tisíc farem, výsledky jsou publikovány v letech n+2. BCS probíhá ve všech členských i kandidátských státech, v oblastech spotřebitelů, průmyslu, investic, maloobchodu, služeb a stavebnictví, každý měsíc (investice dvakrát ročně), publikováno ihned. FADN je organizováno AGRI, roční náklady jsou ca 14 mil. EUR. Šetření BCS je organizováno ECFIN a roční náklady jsou 6 mil. EUR. Problémy obou šetření jsou obdobné, dodržení výběrového souboru a čas. Zástupce Nizozemska konstatoval, že data ze šetření FADN jsou vzhledem k důležitosti CAP mnohem více využívána.

Název projednávaného bodu: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zástupce EK informoval o procesu vzniku a schvalování nařízení GDPR. Nový evropský rámec pro ochranu dat vznikl zejména z důvodu technologického rozvoje a globalizace a konstitucionalizace základního práva na ochranu dat. Bylo považováno za nutné harmonizovat a zjednodušit pravidla v rámci EU. Dle vyjádření DG Justice se dat FADN na úrovni EU toto nařízení netýká. Členské státy však musely toto nařízení při práci s daty FADN implementovat. ČR zajistila požadavky vyplývající z nařízení v rámci šetření FADN CZ.

 

Název projednávaného bodu: Prezentace o využití dat FADN Komisí.

Od podzimu 2017 byla data FADN Komisí využívána převážně pro analýzy (náklady na produkci mléka, indikátory CAP), přípravu pro nové diskuze v rámci CAP a pro hodnocení a výzkum. Na základě dat FADN Komise také simulovala dopady různých variant zastropování přímých plateb a zjišťovala procento ušetřené z obálky přímých plateb, počet dotčených farmářů a vliv na jejich příjem. Dále byla data FADN využita pro analýzu dopadů konvergence plateb. Komise poskytuje pro vybrané projekty i individuální data (např. H2020 „Feed-a-Gene“, „Strength2Food“, IFM – CAP a CAPRI model).

 

Název projednávaného bodu: Metodické otázky: Standardní výstup a definice ukazatelů

Se změnou dotazníku FADN je nutné rovněž revidovat algoritmy výpočtu ukazatelů Standardního výstupu. V první části prezentace zástupce EK informoval o důsledcích změny prahu ekonomické velikosti pro výběr podniků do šetření FADN u tří členských států na výsledky některých ukazatelů za celou EU i za jednotlivé členské státy. Dále bylo informováno o evidenci množství NPK v minerálních hnojivech. V roce 2014 a 2015 sbíralo tyto údaje 12 členských států včetně ČR, v roce 2016 se přidalo dalších 9 států, 5 států pouze testovalo a 2 státy tato data vůbec nedodaly. Od účetního roku 2017 musí již předat tyto údaje všechny státy EU. V další části prezentace se jednalo o zahrnutí ostatních výdělečných činností (OGA) do ukazatelů Standardního výstupu FADN. Bylo navrženo detailní členění těchto činností tak, jak je poskytuje dotazník FADN. Byly také přidány další nové položky např.: zásoby, užitkové zahrady, veterinární náklady atd. Členské státy byly vyzvány ke spolupráci na dalším vývoji Standardního výstupu.

 

Název projednávaného bodu: Prezentace Standardního výstupu FADN z dat účetního roku 2016

Za účetní rok 2016 bylo vyplněno 83 950 dotazníků FADN. Výběrový soubor celkem reprezentuje asi 4,67 milionů farem. Bylo prezentováno porovnání některých základních, agregovaných ukazatelů standardního výstupu za účetní roky 2015 a 2016. Celková produkce zůstala meziročně téměř na stejné úrovni, ale u výrobního zaměření polní výroba a výroba mléka došlo k poklesu, u výrobního zaměření chov prasat a drůbeže došlo k vyššímu nárůstu. Úroveň celkových nákladů se meziročně zvýšila o 1,2 %. Hrubá přidaná hodnota se zvýšila o 3,7 %, čistá přidaná hodnota o 5,1 %. Pracovní vstupy vyjádřené v AWU poklesly o 0,7 %, mzdy vzrostly o 0,5 %.

 

Název projednávaného bodu: Stav dat za účetní rok 2016 a přípravy na rok 2017

EK má snahu zrychlit proces kontrol dat, validace dat by měla být ukončena do dvou měsíců od jejího zahájení. V procesu validace dat bylo již v prvním kole obesláno 18 členských zemí. 14 zemí ukončilo první kolo kontrol dat a u 10 zemí (včetně ČR) byla již verifikace dat ukončena. Pro účetní rok 2017 byl zveřejněn aktualizovaný Farm Return. Členské státy byly požádány o zaslání souboru limitů pro systém RICA1, který bude otevřen koncem května. Členské státy byly vyzvány, aby informovaly o stavu šetření účetního roku 2017 a zkušenostech se sběrem údajů o množství NPK. ČR informovala o tom, že šetření probíhá podle plánu a žádné problémy nejsou očekávány. Dále sdělila, že u šetření údajů o množství NPK v minerálních hnojivech se nevyskytly v minulých letech žádné komplikace a ani se neočekávají.

 

Název projednávaného bodu: Stav validace Standardní produkce 2013 DG AGRI

Byla potvrzena platnost SO 2013 pro všechny členské státy. Celkem je registrováno 18 221 koeficientů v 214 EU regionech. Všechny regiony stanovily koeficienty pro 43 SO kódů. Opraveno oproti původně dodaným koeficientům bylo ca 5 %. Pro výpočet typologie za účetní rok 2017 bude požito SO2013. Údaje pro SO 2017 budou pravděpodobně šetřeny v roce 2020.

 

 

 

 

 

 

©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

••• vs 24.07.2018 •••