FADN CZ - úvodní strana

 

 

 

 

 

       

DOKUMENTY ŘÍDÍCÍ KOMISE FADN EU

 

Stáhnout úplný výpis všech zápisů řídící komise FADN za roky  2006  až 2016   ( soubor ve formátu PDF  velikost  cca 700 kB)

  


  

DOKUMENTY ŘÍDÍCÍ KOMISE FADN ROK 2016

Závěry 199. zasedání Komunitního výboru FADN  14. – 15. 11. 2016 v DG AGRI

  

Vybrané poznatky:

  

Název projednávaného bodu: Prezentace Dánska, Rakouska a Bulharska o navrhované úpravě souborů.

Zástupce Dánska předložil požadavek na snížení počtu podniků ve výběrovém souboru FADN z 2 150 na 1 850. Ve své prezentaci poukázal na údajích z posledních FSS na snížení počtu podniků v populaci. O snížení počtu podniků požádalo rovněž Rakousko zároveň se zvýšením prahu pro výběr podniků z 8 000 EUR na 15 000 EUR. Jako důvod uvedl zástupce Rakouska lepší reprezentativnost pro farmáře pracující na plný úvazek, realističtější pohled na příjmovou situaci farem a v neposlední řadě úsporu nákladů. Reprezentativnost zůstala na vysoké úrovni. Bulharsko také požádalo o zvýšení prahu pro výběr podniků z 2 000 EUR na 4 000 EUR a o přerozdělení počtu podniků v jednotlivých regionech FADN. Důvodem jsou změny v populaci farem zjištěné na základě FSS 2013.

Název projednávaného bodu: Stanovisko Výboru k návrhu změny prováděcího nařízení (EU) 2015/220.

Vzhledem k požadavkům členských států uvedených v předchozím bodě bylo hlasováno o změně prováděcího nařízení (EU) 2015/220 ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii.

Název projednávaného bodu: Stav validace dat 2014.

Validace dat účetního roku 2014 probíhá pomaleji než v předchozích letech, ukončena byla pouze u osmi členských států včetně ČR. U některých států může dojít k posunutí platby až na začátek roku 2017. Při práci s daty nového dotazníku za účetní rok 2014 vyvstalo několik problémů, zástupce EK popsal ve své prezentaci následující dva. Stanovení hodnoty trvalých porostů a množství NPK v kg. V roce 2014 bylo nově požadováno oceňovat trvalé porosty tržní cenou bez registrace odpisů. IAS standardy však přešly z tržní ceny na standardní systém jako je u budov a strojů s registrací ročních odpisů, na tuto skutečnost musí FADN reagovat, proto je žádoucí znovu uvádět u trvalých porostů odpisy. Od účetního roku 2014 je rovněž nově registrováno množství použitého NPK v kg. EK porovnala hodnoty získané z FADN s daty Eurostatu a závěry tohoto srovnání byly prezentovány. Byly zjištěny řádové nesrovnalosti u některých členských států.

Název projednávaného bodu: Stav předávání dat 2015.

Zástupce EK informoval o stavu předávání dat do systému RICA1 za účetní rok 2015. Bylo konstatováno, že systém je příliš zatížen a procesy probíhají pomalu nebo jsou odkládány „do fronty“. Komise proto doporučuje, aby byla data odesílána v menších souborech a úpravy dat byly prováděny ještě před odesláním. Dále bylo informováno o nahrání nové verze kontrolních testů, další úpravy budou prováděny až po odeslání dat všech členských států. Členské státy byly vyzvány, aby se vyjádřily k průběhu odeslání dat za účetní rok 2015. Všechny státy předpokládají odeslání dat v termínu, některé informovaly o problémech získávání dat z platebních agentur.

Název projednávaného bodu: Prezentace nových analytických prací.

Zástupce EK prezentoval nejnovější typy výstupů založené na datech FADN EU. Mezi hlavní analytické využití dat FADN patří pravidelné výstupy například Farm Economics Overview, Cereal, beef and dairy farms report. Dále ad-hoc analýzy týkající se například diversifikace plodin, variability příjmů nebo modelování nové CAP. Rovněž byly zmíněny externí požadavky na zpracování dat. Pro lepší vyjádření výsledků šetření FADN EK zvažuje využití dalších statistických veličin a metod (medián, mód, boxplots atd.). Na závěr byla podána informace o intenzitě využití dat FADN online.

Název projednávaného bodu: Projekt FLINT: diskuze a doporučení.

Zástupci týmu projektu FLINT představili jeho další výsledky. Projekt FLINT se zabývá možností sběru dalších indikátorů v rámci rozšíření šetření FADN nebo jako samostatného šetření. Výhodou spojení s již existujícím šetřením FADN je, že je již harmonizované, multidimenzionální a probíhá každoročně. V rámci projektu FLINT proběhl v devíti státech testovací sběr dat pro ověření proveditelnosti sběru nových ukazatelů. Soubory zahrnovaly 50 – 165 farem a v některých státech proběhl sběr dat současně s FADN. Závěrem bylo konstatováno, že všechny navržené ukazatele jsou dostupné, ale za cenu zvýšení nákladů, v některých zemích až na hranici proveditelnosti. Pro snížení nákladů by bylo vhodné využít subsample souboru FADN nebo tyto ukazatele nešetřit každoročně.

Název projednávaného bodu: Výměna názorů na budoucí vývoj FADN.

Členské státy byly rozděleny do tří skupin podle daných okruhů témat. V jednotlivých skupinách bylo diskutováno o možném vývoji FADN. ČR se zúčastnila diskuze na téma „Organisation and participation“, kde bylo diskutována možnost propojení dat FADN s daty jiných organizací např. se statistickými úřady nebo platebními agenturami a to včetně legislativní podpory. Dále bylo navrženo se několikrát ročně scházet v rámci pracovní skupiny nad řešením ad-hoc problémů. Dalším bodem byla reprezentativnost a pokrytí souboru, bylo konstatováno, že by měly být do šetření zahrnuty i malé farmy, které mají význam pro rozvoj venkova a životní prostředí a jsou také příjemci dotací. Posledním bodem byly možnosti motivace zemědělců k účasti v šetření. Bylo konstatováno, že někdy je účinnější benchmarking než finanční odměna, která navíc není v některých členských státech z veřejných zdrojů přímo farmáři dovolena. Další skupina se zabývala sběrem a validací dat, diskutovala o možnosti využití všech dostupných datových zdrojů (administrativních i komerčních), o použití kontrolního systému RICA1 jako open source SW už na národní úrovni a o využití jednotných EU limitů. Poslední skupina řešila budoucí požadavky na data FADN a analýzy, nutnost zvážit zařazení nových požadavků s ohledem na časovou i finanční náročnost, nutnost zaměření výstupů na danou cílovou skupinu (politici, výzkumníci, farmáři a veřejnost).

 

 

 

Závěry 198. zasedání Komunitního výboru FADN 25. – 26. 5. 2016 v DG AGRI

 

Vybrané poznatky:

 

Název projednávaného bodu: Referenční data (legislativa, meziroční změny, specifika zemí atp.).

Zástupce EK shrnul informace o všech relevantních referenčních datech systému FADN a jejich dostupnosti. Z všeobecných informací se jedná především o legislativu přístupnou v systému Eur-Lex (např. prováděcí nařízení o síti FADN, legislativa týkající se NUTS atd.). Informace související s jednotlivými členskými státy lze nalézt na veřejné stránce FADN (např. threshold, clustering rules atd.) a na neveřejné stránce systému RICA1 (např. plán výběru podniků, LAO, RICA regiony, směnný kurz atp.). Poslední skupinou informací jsou údaje každoročně se měnící, jsou dostupné opět na veřejné stránce FADN, RICA1 a CIRCABC (např. limity, detailní plán výběru podniků atd.).

Název projednávaného bodu: Předávání dat (XML formát, postup prací atp.).

Zástupce EK prezentoval využití formátu xml pro přenos dat do systému RICA1. Na začátku své prezentace představil definici jazyka xml a jeho vývoj. Dále zdůraznil výhody jeho použití a zároveň upozornil na jeho nevýhody. Mezi jeho přednosti patří možnost generování z již existujících dat, bohaté možnosti definování dat, jednoduchý programovací model, snadné přizpůsobení a rozšíření a implementace v rámci standardních nástrojů pro zpracování a správu dat a programovacích jazyků. Nevýhody xml jsou možnost přímého přečtení dat a pomalejší přenos než binární. Dále byly prezentovány příklady zápisu dat dotazníku FADN EU do formátu xml a popis xml/xsd. Zástupce EK rovněž informoval o nejčastějších chybách, které se vyskytly při předávání dat v loňském roce a o způsobech jejich odstranění pomocí software Altova XML Spy. Na závěr byly představeny programovací jazyky pro tvorbu xml formátu dat, jako nejvhodnější byl doporučen jazyk JAVA.

Název projednávaného bodu: RICA1 ukázky a postupy.

Zástupkyně EK detailně informovala o všech možnostech systému RICA1. Cílem systému je usnadnit přenos dat, zvýšit transparentnost mezi členskými státy a DG Agri, usnadnit verifikaci a opravy dat a v neposlední řadě zvýšit kvalitu dat. Dále byla prezentována struktura systému, který je dostupný v pěti jazykových mutacích. Na příkladech byly demonstrovány funkce systému, jako jsou upload a import dat, coherence tests, consult coherence tests a tvorba justifications, editace a opravy dat, mazání souborů a podniků, exporty dat včetně referenčních dat a vlastní odeslání již připravených dat.

 

Na závěr proběhla diskuze, v níž BG vzneslo dotaz, zda by systém RICA1 mohl být dostupný v jazykových mutacích všech členských zemí. V odpovědi EK poukázala na vysokou pracnost takovéhoto řešení, v nejbližší době tyto úpravy neplánuje. Zástupce NL vznesl dotaz, zda by bylo možné implementovat funkci umožňující mazání více souborů najednou. Zástupce EK přislíbil, že se pokusí tuto funkci včlenit do systému. Česká republika se dotázala, kdy bude k dispozici nový Control Programme pro účetní rok 2015. V odpovědi zaznělo, že se na systému kontrol průběžně pracuje a změny jsou zaznamenávány v logovacím souboru dostupném v RICA1.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

••• vs 20.04.2017 •••