FADN CZ - úvodní strana

 

 

 

 

 

       

DOKUMENTY ŘÍDÍCÍ KOMISE FADN EU

 

Stáhnout úplný výpis všech zápisů řídící komise FADN za roky  2006  až 2017

( soubor ve formátu PDF  velikost  cca 710 kB)

  


  

DOKUMENTY ŘÍDÍCÍ KOMISE FADN ROK 2017

 

 

Závěry 200. zasedání Komunitního výboru FADN  11. 5. 2017 v DG AGRI

 

Vybrané poznatky:

Název projednávaného bodu: Budoucnost FADN.

Zástupkyně EK představila nové směry budoucího vývoje FADN. Interní diskuze k tomuto tématu byla zahájena již v říjnu 2016 a následně pokračovala na jednání s členskými státy v listopadu 2016. Jednotlivé oblasti vývoje byly projednávány v rámci tematických skupin složených z pracovníků EK v průběhu března a dubna 2017. Interní přehled navrhovaných akcí byl prezentován v rámci tohoto bodu jednání.

Cílem EK je urychlit proces od sběru dat k publikaci výsledků. Především je třeba urychlit proces validace dat, zmodernizovat IT systémy, RICA1 a RICA2 a také motivovat členské státy k dřívějšímu předání dat. Dalším záměrem je zvýšit atraktivnost šetření pro zemědělce nabídkou kvalitního feedbacku zahrnujícího poradenské služby, benchmarking atp. Je také možné uvažovat o zavedení preferenčních bodů za účast v šetření FADN při přiznávání některých opatření programu rozvoje venkova. EK klade důraz rovněž na zvýšení reprezentativnosti souboru FADN i s ohledem na specifické požadavky např. na ekologické zemědělství. Šetření FADN musí také reflektovat nové požadavky CAP na další ukazatele. V neposlední řadě je také cílem udržet náklady na šetření a snížit zátěž pro zemědělce především využitím administrativních zdrojů dat a využitím přímých elektronických vstupů z účetnictví. Neméně důležitá oblast je i rozšíření využití výstupů FADN zkvalitněním veřejné databáze, webových stránek a lepšího využití výstupů a analýz.

Název projednávaného bodu: Legislativa FADN.

EK prezentovala výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo začátkem roku 2017. Šetření se týkalo úpravy počtu podniků v souboru, termínu předání dat, úpravy standardního poplatku za jeden podnik a bonusů za dřívější předání dotazníků a dodržení definované úrovně kvality dat. Dále byl představen návrh úpravy prováděcího nařízení 2015/220. Podle tohoto návrhu bude termín předání dat posunut o jeden měsíc dříve a to k 30. 11. následujícího roku po ukončení šetřeného účetního roku. Pokud členský stát odešle data minimálně 80 % podniků ne později než dva měsíce před stanoveným termínem, bude standardní poplatek navýšen o 10 €, pokud o jeden měsíc dříve pak bude navýšen o 5 €. Pokud bude tato úprava schválena na zasedání CC v listopadu 2017, pak uvedené nařízení vstoupí v platnost od účetního roku 2018.

Název projednávaného bodu: Standardní výstup.

Zástupce EK prezentoval agregované ukazatele finálního standardního výstupu za účetní rok 2014 v porovnání s účetním rokem 2013 a předběžnými výsledky účetního roku 2014. Tato data byla minulý týden publikována ve veřejné databázi FADN. Dále byla podána informace o stavu procesu kontrol dat účetního roku 2015. Kontroly dat některých členských států za účetní rok 2015 již probíhají, cílem EK je dokončit opravy dat všech členských států do konce letošního roku. Předběžná data účetního roku 2015 budou zveřejněna ve veřejné databázi během příštího týdne. Rovněž již začaly přípravy na předávání dat účetního roku 2016, je ověřována nová verze testů koherence, jsou připravovány referenční hodnoty atp.

Do systému RICA1 budou implementovány nové limity pro množství NPK v q na ha UAA.

Název projednávaného bodu: Ostatní agenda.

Byla prezentována informace o sběru nových položek v dotazníku FADN za účetní rok 2014. Prezentace byla zaměřena na množství NPK, systém DPH a ostatní výdělečné činnosti (OGA). Pokud jde o NPK, některé státy včetně ČR zaznamenávaly hodnoty v kg, nikoliv v q, jak bylo požadováno.

Čtyři z členských států neregistrovaly žádný systém DPH, naopak dva členské státy registrovaly u všech farem systémy dva. ČR tuto položku registrovala správně.

Při registraci OGA se vyskytlo mnoho nesrovnalostí. Nebyly dodrženy vazby mezi produkcí OGA a vstupy, včetně pracovních. ČR však měla tyto údaje konzistentní.

Zástupkyně EK informovala o stávajících IT nástrojích umožňujících práci s daty šetření FADN a jejich publikování. Stručně shrnula i vývoj systémů RICA1, RICA2 a stránek pro veřejnost do současnosti. Zmínila také plánovanou změnu technologie předpokládanou od roku 2020.

 

 

 

  

 

©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

••• vs 02.06.2017 •••